چکیده

COVID-19 ویروس همه گیری است که امروز سلامتی، اقتصاد، ارتباطات و تمام جنبه های فعالیت های اجتماعی را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است. تشخیص سریع بیماری های ویروسی اهمیت بسیار زیادی دارد، چراکه می تواند از مرگ و میر، هزینه های بالای مراقبت های درمانی و پر شدن ظرفیت مراکز مراقبتی جلوگیری نماید.

شباهت های عملکردی میان COVID-19 و COVID-2 در ایجاد سندرم حاد تنفسی، به ما در ساخت یک مکانیسم تشخیصی بر اساس یافتن آثار اولیه تولید بیش از حد ROS میتوکندری بر اثر ویروس که باعث ایجاد مشکلات عملکردی در سلول های ریه می شود، کمک کرد. ما یک سنسور الکتروشیمیایی ساده طراحی کردیم که به صورت انتخابی شدت ROS در نمونه خلط را تشخیص می دهد (با حجمی کمتر از l µ 500  ). مقایسه ی نتایج سنسور با تشخیص بالینی بیش از 140 مورد نرمال و درگیر به کالیبراسیون پاسخی با حساسیت و دقت 97% انجامید. آزمایش سنسور در بیش از 4 بیمارستان نتایج امیدوار کننده ای برای تشخیص سریع    COVID-19 بر اساس تشخیص ROS در نمونه خلط داشته است.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566320304292

فهرست