کارمندان

حامد ابدی جو

کارمند

پویا ابوالحسنی

کارمند

فهیمه جهانبخشی

کارشناس الکترونیک

محمدعلی خیامیان

کارمند

مهناز دستان زند

کارمند

محمدرضا زارع

کارمند

حسین سیمایی

کارمند

سمیرا شایان فر

کارمند

سعیده علیزاده

کارمند

مهکامه علیزاده

کارمند

بهمن غبرایی

کارشناس طراحی

هادی غفاری

کارمند

رویا قبادی

گرافیست

الناز خسروشاهی

کارمند

ریحانه مهدوی

کارمند

محمد صادق موسوی کیاسری

دکتر دامپزشک

سید حسین میرآقایی

محقق پلیمر و مسئول آزمایشگاه شیمی

زهرا سادات میری پور

کارمند

زهره سادات میری پور

کارمند

ناصر نامدار

کارمند

منصور هادی زاده

کارمند

اعظم همتی

کارمند

شهرزاد یعقوبی

کارمند

نرگس یوسف پور

کارمند

ساناز عسگری

کارمند

محمد احمدی طارسی

کارمند

فهرست