نمونه‌های مارجین درگیر تشخیص داده شده توسط دستگاه CDP

برای بیماران سرطان پستان _ پاییز 1400
برای بیماران سرطان پستان، شیمی درمانی شده قبل از جراحی

برای بیماران سرطان پستان _ بهمن ماه 1400

فهرست